Miłość i związki

FreeGreatPicture.com-5507-love-photo

Naukowo i od strony teoretycznej też można mówić o miłości i związkach.

Jakby nie patrzeć – warto przyswajać sobie wiedzę i obserwować przy tym to, co dzieje się w naszych związkach i miłosnych relacjach.
Dobrze jest umieć spojrzeć z dystansu na siebie i partnera oraz na jakość relacji.
Co Wy na to?

„7 form miłości
Według Sternberga:
• lubienie: bliskość, ale bez zaangażowania czy namiętności.
• zadurzenie: namiętność bez zaangażowania czy bliskości.
• pusta miłość: zaangażowanie bez namiętności czy bliskości.
• romantyczna miłość: bliskość i namiętność, ale bez zaangażowania.
• niedorzeczna miłość: zaangażowanie i namiętność, ale bez intymności.
• partnerska miłość: zaangażowanie i bliskość, ale bez namiętności.
• miłość doskonała: zaangażowanie, bliskość i namiętność.

Fazy związku

1. Faza zakochania
Zaczynają rozwijać się trzy składniki, przy czym najsilniej przybiera na sile namiętność. Pojawią się symptomy charakterystyczne dla miłości.

2. Faza romantycznych początków
Charakteryzuje się wzrostem

intymności. Jest zazwyczaj krótkotrwała. Rozbudzeni namiętnością partnerzy zaczynają częściej się spotykać, rozmawiać o sobie, lepiej się poznawać, efektem tego jest wzrost intymności. Pojawia się także decyzja co do utrzymania związku i przechodzi on w fazę trzecią.

3. Faza związku kompletnego
Występują tu wszystkie trzy składniki, co zazwyczaj wiąże się z podjęciem decyzji o ślubie, zamieszkaniu razem, a więc decyzji co do trwania danego związku. Jest to faza najbardziej zadowalająca dla partnerów, a także najbardziej nasycona emocjami. Osiągają oni najwyższy stopień intymności. Podobnie teraz ich zobowiązanie jest bardzo mocne. Koniec tej fazy jest jednoznaczny z nieuchronnym końcem namiętności. Nagłe osłabnięcie namiętności wyznacza wejście w fazę czwartą.

4. Faza związku przyjacielskiego
Jest pozbawiona składnika namiętności, który jeśli był utożsamiany z samą miłością, może oznaczać, że w danym związku miłość wypaliła się. Dla wielu ludzi wejście w fazę związku przyjacielskiego oznacza najbardziej satysfakcjonujący okres dla ich związku. Uwzględniając fakt, że w fazie tej dominuje zaangażowanie, które jest zależne od naszej woli, jak i intymność, która tylko po części także jest od niej zależna, możemy stwierdzić, że przedłużenie tej fazy jest zależne od woli obojga partnerów. Problemem może być dla nich podtrzymanie intymności na wysokim poziomie, a więc wzajemne zaufanie, lubienie się, chęć pomagania i otrzymywania pomocy. Jeśli nie uda się podtrzymać intymności, związek przechodzi w ostatnią z faz.

5. Faza związku pustego
Jedynym składnikiem podtrzymującym związek jest zaangażowanie, więc należy się liczyć z możliwością, że któryś z partnerów zapragnie zmiany i zrezygnuje z dalszego trwania takiego związku. Jest to faza, która nie musi pojawić się w związku, o ile partnerom uda się podtrzymać intymność. Jednak w momencie spadku intymności, zaangażowanie może również podtrzymywać dany związek z równie dobrym rezultatem. Jeżeli dochodzi do tej fazy najczęściej związek przechodzi w fazę szóstą.
6. Rozpad związku

Wariant dynamiczny modelu Sternberga według B. Wojciszke

www.alinawajda.pl

www.alinawajda.pl

Wariant dynamiczny modelu miłości Sterneberga według B. Wojciszke, 2010 (modyfikacja J. A. Kowalski, 2011)

B. Wojciszke badał dynamikę miłości, jej przebieg, cykliczne zmiany jej postaci i intensywności. Okazuje się, że każdy z głównych komponentów miłości ma swoją własną dynamikę, w dużym stopniu niezależną od dynamiki pozostałych elementów.
Nakładając na siebie wykresy typowej dynamiki zmian trzech komponentów miłości, autor wyróżnia 5 jej faz.
W każdej z tych faz dominuje inna postać miłości, a nazwy poszczególnych faz przypominają typy miłości przewidziane w teoretycznym modelu Sternberga.
Punktem wyjścia w miłości jest – zdaniem B. Wojciszke – najczęściej nagły przypływ erotycznego zainteresowania jakąś osobą, czyli zakochanie.(1)

Odwzajemniona namiętność prowadzi do stopniowego nasilania się wzajemnych kontaktów oraz do wprowadzania do relacji miłosnej coraz większej dawki intymności. Związek wchodzi w fazę romantycznych początków. (2)

Jeśli partnerzy zaangażują się emocjonalnie, dojdą do przekonania, że związek powinien być kontynuowany, to tworzą związek kompletny. (3)

Wygaśnięcie namiętności prowadzi do związku przyjacielskiego (4), którego podstawą pozostaje intymna bliskość oraz poczucie wspólnoty.

Zanik intymności u takiej pary prowadzi z kolei do tak zwanego związku pustego (5), w którym partnerów łączy już tylko wspólnota pewnych celów życiowych.

Wycofanie zaangażowania jednej ze stron oznacza rozpad związku (6)”

 

Fazy związku według Roberta Sternberga – na podstawie Bogdana Wojciszke – „Psychologia miłości. Intymność. Namiętność.